Khawzawl DivisionKawlkulh Sub-DivisionNgopa Sub-Division